ประกาศเจตนารมณ์ การขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์กรคุณธรรม สำนักงานจังหวัดเชียงราย - - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สำนักงานจังหวัด) 27 พ.ค. 67
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - - ธุรการ (ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด(ศพส.)) 1 พ.ค. 67
ประชาสัมพันธ์ QR Code ข้อมูลหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา และการใช้งานระบบแพลตฟอร์มด้านทุจริตศึกษา - - กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด (สำนักงานจังหวัด) 24 เม.ย. 67
.:: ข่าวทั้งหมด ::.